Anasayfa / Güncel / Twitter’a ‘’Suruç’’ yasağı

22 Temmuz

Twitter’a ‘’Suruç’’ yasağı

Punto24 Twitter’a erişimin engellenmesine karşı mahkemeye başvuruda bulundu


 
Bağımsız Gazetecilik Platformu Punto24, Suruç Sulh Ceza Hakimliği’nin Twitter’a erişimin yasaklanmasıyla ilgili kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.
 
Suruç’ta Amara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, 32 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrasında Suruç Sulh Ceza Hakimliği  21.07 2015 tarih ve 2015/335 sayılı kararı ile sosyal medya sitesi Twitter’a erişimin yasaklanmasına karar verdi.
 
Kararın uygulanmaya konmasından sonra Bağımsız Gazetecilik Platformu Punto24, Anayasa ile güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen mahkeme kararıyla, ifade özgürlüğünün de ihlal edildiği gerekçesiyle Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu.
 
Punto 24’ün kararın kaldırılmasına yönelik itiraz dilekçesinde şöyle dendi:
“Temel hak ve özgürlükler arasında bulunan ve Anayasa’nın 22. maddesi  ile güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen mahkemece verilen erişimin engellenmesi kararı, binlerce takipçisi olan Punto24’ün haberleşme özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü ihlal etmiştir.
İtiraz konusu erişimin engellenmesi kararıyla, Türkiye’de yaşayan herkesin Anayasa'nın 26. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin 10. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü ihlal edilmektedir. Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” kenar başlıklı 13. maddesi şöyledir:
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
Anayasa’nın ‘Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti’ kenar başlıklı 26. maddesi şöyledir:
‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. … Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir.’
 
7.05.2004 tarih 5170 sayılı kanunla T.C Anayasa’nın 90. maddesine eklenen ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların ayni konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası   antlaşma hükümleri esas alınır’  hükmü ile uluslararası sözleşmelere Türk hukukunda önemli ve bağlayıcı bir noktaya taşınmıştır. Bu değişim, kapsadığı sözleşmeleri üst hukuk normları düzeyine çıkarmakla yetinmiyor, onların güncel işlem ve ilişkilerin her aşamasında yaşama egemen olmasını amaçlamaktadır. Anayasanın 90. maddesi ile birlikte tüm yürütme ve yargı birimlerinin uluslar üstü hukuk kurallarına uygun davranma yükümlülüğü ortaya çıkmıştır.
   
Bu konuda AİHS’nin 10. maddesi İfade Hürriyetini sözleşmesel bir hak haline getirmiştir. Maddede şöyle deniliyor:
 
‘Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak , kamu  makamları tarafından müdahale olmaksızın ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüşlere sahip olma ve bilgi ve düşünceleri edinme ve bunları yayma özgürlüğünü içerecektir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon, ya da sinema işletmeciliğinin izne / ruhsata bağlanması isteminde bulunmalarını engelleyecektir.
 
Bu özgürlüklerin kullanımı ödevler ve sorumluluklar ile yürütüleceğinden, ulusal güvenliği, ülke bütünlüğünün ya da kamu emniyetinin yararı, düzensizliğin ya da suçun önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın korunması için, başkalarının şöhret ve haklarının korunması için, gizli bilginin edinilerek açığa çıkmasının önlenmesi için, yahut yargılama organlarının yetki ve tarafsızlığının muhafaza edilmesi için, hukukun öngördüğü ve demokratik bir toplumda gerekli bulunan türdeki koşullara, kayıtlamalara ya da cezalara tabi tutulabilir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi internet haberciliğini ve sosyal medya yayınlarını ifade özgürlüğü kapsamında görmektedir. İtiraz konusu mahkeme kararı bir yandan halkın haber alma hakkını ihlal etmiştir öte yandan da karar; Anayasal yasak olan sansürü mümkün kılmaktadır.
Anayasa Mahkemesi, 02.04.2014 tarih, 2014/3986 başvuru sayılı kararında, sosyal medya sitesi olan “twitter.com” adlı siteye mahkeme kararı ile erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğü ve haberleşme hakkının özüne dokunduğu, ölçülü olmadığı gerekçesi ile kararın hak ihlali teşkil ettiği yönünde karar vermiştir.
‘..İnternet modern demokrasilerde başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılması bakımından önemli bir araçsal değere sahip bulunmaktadır. İnternetin sağladığı sosyal medya zemini kişilerin bilgi ve düşüncelerini açıklama, karşılıklı paylaşma ve yaymaları için vazgeçilmez niteliktedir. Bu nedenle düşünceyi açıklamanın günümüzde en etkili ve yaygın yöntemlerinden biri haline gelen internet ve sosyal medya araçları konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır.
…Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü mutlak ve sınırsız değildir. Bu bağlamda düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınılması gerekir. Nitekim Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinin koruma altına aldığı düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Anayasa’nın 13. maddesindeki koşullara uygun olarak, bu maddelerde belirtilen sebeplerle sınırlandırılabilir. Anayasa’nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklere yönelik sınırlamalar ancak kanunla yapılabilir ve demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı gibi hak ve özgürlüklerin özlerine de dokunamaz.
…Bu durumda, bireysel başvuruya konu edilen ihlal iddiasının konusunu oluşturan ifade özgürlüğünün demokratik hukuk devletindeki önemi dikkate alındığında TİB tarafından twitter.com isimli internet sitesine erişimin engellenmesi yalnızca bu engellemeye dayanak gösterilen ve URL bazlı verilen kararların muhataplarını değil, twitter.com ağından yararlanan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğu ve hukuki dayanağının olmaması nedeniyle başvurucuların Anayasa’nın 26. maddesinde korunan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.’

Mahkeme tarafından erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için 5651 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan suçların kanunda tanımlanmış şekli ile işlenmesi gerektiği açıktır. Ancak erişimin engellenmesi kararıyla Kanun’da belirtilen suçların unsurlarının hiç birini içermeyen “https://twitter.com/P24Punto24” internet adresine de sabah 9’dan itibaren erişilememiştir. 5237 sayılı yasanın 20. maddesinin ilk fıkrasına göre “Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” Söz konusu erişimin engellenmesi kararı, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine aykırı olup bu nedenle de kararın kaldırılması gerekmektedir.”
 
 

Etiketler: punto24 , suruç , bomba , twitter , yasak

Paylaş

Twitterda Paylaş Facebookda Paylaş Google Plusda Paylaş
?
  10 Eylül 2016'da gözaltına alındı  
  22 Eylül 2016'da serbest bırakıldı  
  23 Eylül 2016'da tutuklandı  
  4 Kasım 2019'da hükümle serbest bırakıldı  
  12 Kasım 2019'da gözaltına alındı  
  13 Kasım 2019'da tutuklandı  

P24’E BAĞLAN

Güncel bilgilerilerden /duyurulardan haberdar olmak için mail listemize kayıt olun.

Powered by PXLDeN Design